et_pb_section

Jakými způsoby nakládáme s bioodpadem? A které jsou nejvíce eko?

01. února 2022

Neustálý nárůst produkce odpadu a jeho likvidace je problém, který se týká celé naší společnosti. Velkou část tohoto odpadu přitom tvoří takzvaný bioodpad, jehož zpracování aktuálně představuje výzvu pro obce, firmy i domácnosti. Jaké jsou možnosti jeho využití?

Společnost 21. století je industrializovaná a konzumní, to způsobuje nárůst množství potravinového odpadu, který vyprodukuje. V Evropě je to zhruba 180 kilogramů potravinového odpadu na obyvatele.

Biologicky rozložitelný odpad, který pojmově dělíme na bioodpad rostlinného původu, jež lze kompostovat a gastroodpad převážně živočišného původu, nevhodný ke kompostování, může být zpracováván několika způsoby. Mezi ty patří především skládkování, spalování odpadu, kompostování a energetické zpracování gastroodpadu v bioplynových stanicích.

Skládkám brzy odzvoní, jde to i lépe

Hlavním kritériem pro nakládání s bioodpady je jeho důsledné třídění. Bioodpad a potravinový odpad mají svůj potenciál, ale naplnit ho mohou až po pečlivém oddělení od komunálního odpadu.

V momentě, kdy tento odpad vytříděn není, svůj potenciál ztrácí a stává se odpadem tlejícím na skládkách. V rámci hierarchie nakládání s odpady patří skládkování bioodpadu mezi nejméně vhodné přístupy k odstranění tohoto druhu odpadu. Odpad při skládkování produkuje emise skleníkových plynů, které odpovídají 4, 4 % všech emisí České republiky.

Spalování odpadu

Pro spalovny je tento odpad problematickou skupinou. Bioodpad a gastroodpad obsahují obvykle větší množství vody než další odpad, a tak ve spalovnách snižují výhřevnost. Spalování bioodpadu, který by se mohl jednoduše vytřídit a využít, je navíc nejdražší možností jeho likvidace.  

Kompostování

Kompostování patří mezi nejběžnější přístupy ke zpracovávání odpadu rostlinného původu, kam ale nemůžeme řadit většinu gastroodpadu, který je převážně původu živočišného. Pokud se jedná o samotný tzv. zelený bioodpad, kompostování je velice výhodným řešením. V případě dodržování podmínek tohoto procesu je bezpečné, neobtěžuje zápachem a funguje jako efektivní východisko ve zpracování odpadu. Jak již však bylo řečeno, zejména rostlinného původu.

Co s gastroodpadem, který zkompostovat nelze?

Gastroodpad je biologicky rozložitelný odpad, kam řadíme potravinový odpad z průmyslových podniků, stravovacích zařízení či kuchyní v domácnostech. Kromě běžných potravinových odpadů, jako jsou slupky od banánu nebo jiný nevyhnutelný potravinový odpad; sem patří také odpad z nezpracovaných surovin, nezkonzumovaných zbytků pokrmů a potravin, které jsou zabalené a jsou po datu spotřeby.

Nejefektivnějším způsobem zpracování gastroodpadu jsou bioplynové stanice, které pozdvihují potenciál tohoto odpadu a místo jejich odstranění se snaží o jeho efektivní využití, čímž podporují zásady cirkulární ekonomiky.

Zpracování v bioplynových stanicích

V bioplynových stanicích vzniká stejně jako při procesu kompostování hnojivo, které se smí vracet do půdy. Zároveň s ním ale dokáže bioplynová stanice vytvořit také 100% zelenou elektřinu, teplo a biometan, který je plnohodnotnou variantou zemního plynu. Z důvodu nulové produkce oxidu uhličitého v rámci výroby energie z bioodpadu mají odpadářské BPS velký potenciál pro českou obnovitelnou energetiku.

Kromě odpadových bioplynových stanic existují také bioplynové zemědělské stanice, určené ke zpracování cíleně pěstovaných energetických surovin. Zemědělských bioplynových stanic je momentálně více než 500, zatímco počet odpadářských BPS nedosahuje ani 10, i přesto, že mají velký potenciál – na rozdíl od zemědělských BPS např. nezabírají půdu. Jednou z odpadářských bioplynových stanic je EFG Rapotín BPS v Olomouckém kraji. Ta je jedinou v České republice, kde se vytvořený bioplyn upravuje na biometan, tedy v plnohodnotnou variantu zemního plynu.

Biologický odpad, gastroodpad a kuchyňský odpad od spotřebitelů můžeme zpracovávat, jak jsme již naznačili, mnoha způsoby, které jsou více či méně ekonomické i ekologické. Budoucnost je v každém případě nakloněna řešením zpracování biologického odpadu a gastroodpadu v rámci zásad cirkulární ekonomiky, a to s co největším možným využitím a s minimální produkcí uhlíkové stopy.

Služba tridimgastro.cz jako jediná v České republice nabízí pomoc s důsledným tříděním bioodpadu a gastroodpadu pro obce a firmy na klíč.

komunalni-odpady

Poslední články

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Bioplynová stanice EFG Rapotín BPS slaví čtyři roky výroby biometanu

Uplynuly čtyři roky od spuštění výroby zeleného plynu v odpadářské bioplynové stanici EFG Rapotín BPS. Ta slaví od 24. října 2019 výročí instalace biometanové jednotky coby prvního zařízení v České republice, které začalo tento plyn vyrobený z biologicky...

ČLEN SKUPINY:

efg_logo