Gastroodpad je surovina. Dejte mu druhou šanci

Zrecyklujeme ho na novou čistou energii

ZPRACOVÁVÁME BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Využíváme ho beze zbytku a ekologicky

Konev

Navracíme živiny zpět do zemědělské půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond). Hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

ruce

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde těžko zpracovatelné. Odpad i veškerou vyprodukovanou energii využíváme s maximální efektivitou.

plamen

Vyrábíme elektřinu, teplo a biometan

Z biologicky rozložitelného odpadu vyrábíme anaerobní fermentací výhradně zelenou energii. Teplo dodáváme do centrálního rozvodu obce Rapotín, elektrický proud a biometan přímo do distribuční soustavy.

popelnice

Zajišťujeme kompletní odpadové služby

Pomocí služby „Třídím gastro“ zajišťujeme svoz a zpracování odpadu a poskytujeme velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu. Zajišťujeme také svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném prostoru.

Pro vás je to odpad. Pro nás je to surovina, kterou 100% využíváme a vracíme zpátky do oběhu. Stanice EFG Rapotín BPS je moderní zařízení pro zpracování gastroodpadu v obci Rapotín.

LIKVIDACE ODPADŮ

V EFG Rapotín BPS využíváme biologicky rozložitelný odpad, a to včetně obalových materiálů.
Kompletní seznam zpracovávaných odpadů a ceny jejich likvidace naleznete níže.

Přijímáme tyto odpady

  • Potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě
  • Jedlé tuky a oleje
  • Gastroodpady (školní a závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • Odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • Kaly

Cena

Cena za likvidaci odpadu bude stanovena na základě množství a vlastností předávaného odpadu. Konkrétní cena se stanovuje podle množství a druhu obalů, množství a druhu nezpracovatelných příměsí, obsahu nadměrných částí, obsahu sušiny, množství biologicky aktivních látek, nutnosti hygienizace atd.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu prosím kontaktujte naše obchodní zástupce.

auto

Svoz a nádoby na odpad

Nabízíme svoz gastroodpadu pro obce a firmy včetně zajištění nádob na jejich sběr. Čištění nádob probíhá v našem zařízení v Rapotíně.

Svoz kontejnerů a sběrných nádob zajišťujeme na základě vašich potřeb pravidelně, či na vyžádání. Nabízíme vám poskytnutí velkoobjemových kontejnerů a popelnic. Jsme připraveni zajistit i svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném nákladním prostoru.

popelnice

Ekologický goodwill

Nabízíme vám ekologickou a smysluplnou cestu odstranění odpadu v EFG Rapotín BPS plně v souladu s legislativou ČR a Evropské unie.

Zpracování odpadu v EFG Rapotín BPS je technologicky nejvyspělejší a nejekologičtější v ČR. Využíváním našeho zařízení přispějete k ochraně životního prostředí, na kterou se nyní klade velký důraz. I touto formou pak můžete budovat dobré jméno vaší společnosti.

efg rapotin shema bioplynky

EFG Rapotín BPS

Bioplynová stanice v Rapotíně (EFG Rapotín BPS s.r.o.) je projektem společnosti Energy financial group a.s., který vznikl za účelem ekologického odstranění a energetického a materiálového využití bioodpadů. Svojí technologií a parametry je v rámci České republiky zcela výjimečný, a to především díky možnosti zpracování široké škály odpadů včetně jejich obalů.

O BIOPLYNOVÉ STANICI

Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 30 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu.

Tyto skutečnosti nás jednoznačně řadí na úplný vrchol mezi technologiemi na využití bioodpadu v České republice.

rapotin dron medium quality scaled

TECHNOLOGIE

Zvolili jsme nejmodernější dosažitelnou technologii navrženou na klíč německým výrobcem na základě mnohaletých zkušeností provozu odpadářských a zemědělských bioplynových stanic především v Německu, Rakousku a Nizozemí.

efg rapotin schema recyklace nova 1

SVOZ ODPADU PRO OBCE A FIRMY

Zajišťujeme rozmístění a svoz nádob na gastroodpad pro partnerské obce a firmy v rámci České republiky. Zaměřujeme se na Olomoucký, Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský a Zlínský kraj. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů ke stažení zde. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

CO JSOU GASTROODPADY?

Gastroodpady vznikají v jídelnách, stravovnách, restauracích, ale také v domácnostech a v obchodních sítích. Tento druh odpadu má kód 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Současná právní úprava zcela zakazuje zkrmování zvířaty a dále stanovuje, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.

efg rapotin odpady

NAŠE VIZE

Technologie EFG Rapotín BPS je založena na principu oběhového hospodářství. Bioplynová stanice je energeticky zcela nezávislá a je zde možné ekologicky likvidovat a maximálně využívat široké spektrum odpadů. Budujeme místo, které v rámci České republiky funguje jako ukázka nových směrů v materiálovém a energetickém využívání odpadů.

Pracujeme na zkvalitnění procesu anaerobní fermentace, na efektivnějším využití bioplynu a na nových technologiích, které umožní zpracovat nové druhy odpadu.

KONTAKT

Pavel Bureš

Pavel Bureš

technický ředitel EFG

Ondřej Černý

Ondřej Černý

ředitel divize EFG Logistics

Pavel Sedlář

Pavel Sedlář

obchodní manažer

restaurace a gastroprovozy

+420 607 585 595
p.sedlar@efg-rapotin.cz

VLADISLAV DROTÁR

VLADISLAV DROTÁR

projektový manažer

obce, firmy a řetězce

+420 777 085 169
v.drotar@efg-rapotin.cz

ČLEN SKUPINY: