et_pb_section

Gastroodpad je surovina. Dejte mu druhou šanci

Zrecyklujeme ho na novou čistou energii

ZPRACOVÁVÁME BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Využíváme ho nízkoemisně a ekologicky

fertilizer

Navracíme živiny zpět do zemědělské půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond). Hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

shield

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde těžko zpracovatelné. Odpad i veškerou vyprodukovanou energii využíváme s maximální efektivitou.

flame

Vyrábíme elektřinu, teplo a biometan

Z biologicky rozložitelného odpadu vyrábíme anaerobní fermentací výhradně zelenou energii. Teplo dodáváme do centrálního rozvodu obce Rapotín, elektrický proud a biometan přímo do distribuční soustavy.

recycle

Zajišťujeme kompletní odpadové služby

Pomocí služby „Třídím gastro“ zajišťujeme svoz a zpracování odpadu a poskytujeme velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu. Zajišťujeme také svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném prostoru.

lightbulb

Pro vás je to odpad. Pro nás je to surovina, kterou 100% využíváme a vracíme zpátky do oběhu. Stanice EFG Rapotín BPS je moderní zařízení pro zpracování gastroodpadu v obci Rapotín.

LIKVIDACE ODPADŮ

V EFG Rapotín BPS využíváme biologicky rozložitelný odpad, a to včetně obalových materiálů.
Kompletní seznam zpracovávaných odpadů a ceny jejich likvidace naleznete níže.

Přijímáme tyto odpady

  • Potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě
  • Jedlé tuky a oleje
  • Gastroodpady (školní a závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • Odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • Kaly

Cena za likvidaci

Cena za likvidaci odpadu bude stanovena na základě množství a vlastností předávaného odpadu. Konkrétní cena se stanovuje podle množství a druhu obalů, množství a druhu nezpracovatelných příměsí, obsahu nadměrných částí, obsahu sušiny, množství biologicky aktivních látek, nutnosti hygienizace atd.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu nás kontaktujte zde.

Seznam přijímaných odpadů:

 

Katalogové číslo Druhy odpadů
02 01 01 Kaly z praní a čištění
02 01 03 Odpad rostlinných pletiv
02 01 06 Zvířecí trus, moč, hnůj
02 02 01 Kaly z praní a čištění
02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod
02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace
02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené
02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 01 Odpad z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02 Odpad z destilace lihovin
02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod
04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka
04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. vosk)
04 02 20 Ostatní kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod 04 02 19
19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti
19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 15 Jedlý olej a tuk
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 03 02 Odpad z tržišť
20 03 04 Kaly ze septiků a žump

 

lorry

Svoz a nádoby na odpad

Nabízíme svoz gastroodpadu pro obce a firmy včetně zajištění nádob na jejich sběr. Čištění nádob probíhá v našem zařízení v Rapotíně.

Svoz kontejnerů a sběrných nádob zajišťujeme na základě vašich potřeb pravidelně, či na vyžádání. Nabízíme vám poskytnutí velkoobjemových kontejnerů a popelnic. Jsme připraveni zajistit i svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném nákladním prostoru.

cycle-triangle

Ekologický goodwill

Nabízíme vám ekologickou a smysluplnou cestu odstranění odpadu v EFG Rapotín BPS plně v souladu s legislativou ČR a Evropské unie.

Zpracování odpadu v EFG Rapotín BPS je technologicky nejvyspělejší a nejekologičtější v ČR. Využíváním našeho zařízení přispějete k ochraně životního prostředí, na kterou se nyní klade velký důraz. I touto formou pak můžete budovat dobré jméno vaší společnosti.

efg rapotin shema bioplynky

EFG Rapotín BPS

Bioplynová stanice v Rapotíně (EFG Rapotín BPS s.r.o.) je projektem společnosti Energy financial group a.s., který vznikl za účelem ekologického odstranění a energetického a materiálového využití bioodpadů. Svojí technologií a parametry je v rámci České republiky zcela výjimečný, a to především díky možnosti zpracování široké škály odpadů včetně jejich obalů.

O BIOPLYNOVÉ STANICI

Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 30 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu.

Tyto skutečnosti nás jednoznačně řadí na úplný vrchol mezi technologiemi na využití bioodpadu v České republice.

rapotin dron medium quality scaled

TECHNOLOGIE

Zvolili jsme nejmodernější dosažitelnou technologii navrženou na klíč německým výrobcem na základě mnohaletých zkušeností provozu odpadářských a zemědělských bioplynových stanic především v Německu, Rakousku a Nizozemí.

recycle_schematics

SVOZ ODPADU PRO OBCE A FIRMY

Zajišťujeme rozmístění a svoz nádob nejen na gastroodpad pro partnerské obce a firmy v rámci České republiky. Zaměřujeme se na Olomoucký, Moravskoslezský, Jihomoravský a Zlínský kraj. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů naleznete zde. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

CO JSOU GASTROODPADY?

Gastroodpady vznikají v jídelnách, stravovnách, restauracích, ale také v domácnostech. Tento druh odpadu má kód 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Současná právní úprava zcela zakazuje zkrmování zvířaty a dále stanovuje, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.

efg rapotin odpady

NAŠE VIZE

Technologie EFG Rapotín BPS je založena na principu oběhového hospodářství. Bioplynová stanice je energeticky zcela nezávislá a je zde možné ekologicky likvidovat a maximálně využívat široké spektrum odpadů. Budujeme místo, které v rámci České republiky funguje jako ukázka nových směrů v materiálovém a energetickém využívání odpadů.

Pracujeme na zkvalitnění procesu anaerobní fermentace, na efektivnějším využití bioplynu a na nových technologiích, které umožní zpracovat nové druhy odpadu.

KONTAKT

Ondřej Černý

Ondřej Černý

ředitel divize EFG Logistics

Pavel Bureš

Pavel Bureš

technický ředitel EFG

ČLEN SKUPINY:

efg_logo