Gastro odpad je surovina. Dejte mu druhou šanci

Zrecyklujeme ho na novou čistou energii

ZPRACOVÁVÁME BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD

Využíváme ho beze zbytku a ekologicky

Konev

Vracíme živiny do půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

ruce

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde těžko zpracovatelné.

Odpad i veškerou vyprodukovanou energii využíváme s maximální efektivitou.

plamen

Vyrábíme bioplyn

Ze kterého vyrábíme elektrickou energii, teplo a biometan.

Teplo dodáváme do centrálního rozvodu obce Rapotín, elektrický proud a biometan dodáváme do distribuční soustavy.

popelnice

Kompletní služby

Zajišťujeme svoz odpadu a poskytujeme velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu.

Zajišťujeme také svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném prostoru.

r

Pro vás je to odpad. Pro nás surovina, kterou 100% využíváme a vracíme zpátky do oběhu. EFG Rapotín BPS je moderní energetické centrum recyklace bioodpadů v Rapotíně.

PŘÍJEM ODPADŮ

ZPRACOVÁNÍ BRO

V EFG Rapotín BPS dokážeme využít veškerý biologicky rozložitelný odpad, a to včetně obalových materiálů. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů
a ceny jejich likvidace naleznete níže.

Přijímáme tyto odpady

  • potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě
  • jedlé tuky a oleje
  • gastroodpady (školní, závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • kaly

Cena

Cena za likvidaci odpadu bude stanovena na základě množství a vlastností předávaného odpadu. Konkrétní cena za likvidaci odpadu se stanovuje podle množství a druhu obalů, množství a druhu nezpracovatelných příměsí, obsahu nadměrných částí, obsahu sušiny, množství biologicky aktivních látek, nutnosti hygienizace atd.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu kontaktujte našeho obchodního manažera Ondřeje Černého telefonicky na čísle 736 138 100 nebo e-mailem na adrese o.cerny@efg-rapotin.cz.

Příjem odpadů probíhá v pracovní dny (tj. od pondělí do pátku) od 07:00 do 15:00 hodin.

auto

Svoz a nádoby na odpad

Pokud nejste plně vybavení odpadovými nádobami, nabízíme vám zajištění svozu odpadu, poskytnutí nádob na sběr odpadu u vás a čištění nádob při výměně v našem zařízení v Rapotíně.

Svoz kontejnerů a sběrných nádob zajišťujeme na základě vašich potřeb pravidelně, či na vyžádání. Nabízíme vám poskytnutí velkoobjemových kontejnerů a popelnic. Jsme připraveni zajistit i svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném nákladním prostoru.

popelnice

Ekologický goodwill

Nabízíme vám ekologickou a smysluplnou cestu odstranění odpadu v EFG Rapotín BPS, která je plně v souladu s legislativou České republiky a EU.

Způsob zpracování odpadu v EFG Rapotín BPS je technologicky nejvyspělejší a k životnímu prostředí nejšetrnější, který v ČR existuje. Využíváním našeho zařízení pro odstranění vašeho odpadu přispějete k ochraně ekologických hodnot, na které se v dnešní době právem klade velký důraz. I touto formou se pak můžete prezentovat a budovat tak dobré jméno vaší společnosti či značky.

efg rapotin shema bioplynky

EFG Rapotín BPS

BIOPLYNOVÁ STANICE RAPOTÍN

Bioplynová stanice Rapotín (EFG Rapotín BPS) je projektem společnosti Energy financial group, který vznikl za účelem ekologického odstranění a energetického a materiálového využití bioodpadů. Svojí technologií a parametry je v rámci České republiky zcela výjimečný, a to především díky možnosti zpracování široké škály odpadů včetně jejich obalů.

O BIOPLYNOVÉ STANICI

Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 30 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca. 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu.

Tyto skutečnosti nás jednoznačně řadí na úplný vrchol mezi technologiemi na využití bioodpadu.

rapotin dron medium quality scaled

TECHNOLOGIE

Zvolili jsme nejmodernější dosažitelnou technologii navrženou na klíč německým výrobcem na základě mnohaletých zkušeností provozu odpadářských a zemědělských bioplynových stanic především v Německu, Rakousku a Nizozemí.

efg rapotin schema recyklace nova 1

SAMOSPRÁVA

SYSTÉM SVOZU ODPADU

Zařízením Olomouckého kraje a zařízením obcí v Olomouckém kraji nabízíme naši dostatečnou volnou kapacitu zpracování GASTRO odpadu a BIO odpadu. Pro naplnění tohoto účelu jsme zajistili systém svozu odpadu ze sběrných míst, kterými pokrýváme celý Olomoucký kraj. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů ke stažení zde. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů.

CO JSOU GASTRO ODPADY

GASTRO odpady vznikají v jídelnách, stravovnách, restauracích, ale také v domácnostech a v obchodních sítích. Tento druh odpadu má kód 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Současná právní úprava zcela zakazuje zkrmování zvířaty a dále stanovuje, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu kontaktujte našeho obchodníka Vladislava Drotára telefonicky na čísle 777 085 169 nebo e-mailem na adrese v.drotar@efg-rapotin.cz.

efg rapotin odpady

NAŠE VIZE

ENERGETICKÁ NEZÁVISLOST

Naší vizí je čistá technologie podle principu oběhového hospodářství. Chceme vybudovat místo, které bude energeticky zcela nezávislé a kde bude možné ekologicky likvidovat a maximálně využívat široké spektrum odpadů. Místo, které jako první v České republice bude fungovat jako ukázka a reference nových směrů v materiálovém a energetickém využívání odpadů.

Pracujeme na zkvalitnění procesu anaerobní fermentace, na efektivnějším využití bioplynu a na nových technologiích, které umožní zpracovat nové druhy odpadu.

KONTAKT

Pavel Bureš

Pavel Bureš

Technický ředitel

Ondřej Černý

Ondřej Černý

Obchodní ředitel

Pavel Sedlář

Pavel Sedlář

obchodní manažer

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

+420 607 585 595
p.sedlar@efg-rapotin.cz

VLADISLAV DROTÁR

VLADISLAV DROTÁR

obchodní manažer

Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

+420 777 085 169
v.drotar@efg-rapotin.cz

ČLEN SKUPINY: