Gasto odpad zrecyklujeme na novou čistou energii.

Váš odpad je surovina. Dejte ji druhou šanci.

Zpracováváme gasto a bio odpad pro Olomoucký kraj

Bio odpad 100% vracíme do půdy jako hnojivo.

Vracíme živiny do půdy

Vyrábíme certifikované organicko-minerální hnojivo, které 100% vracíme zpět do ZPF (zemědělský půdní fond); hnojivo zvyšuje zemědělskou produkci a zlepšuje půdní strukturu, která je tak mnohem odolnější vůči vodní i větrné erozi.

100% chráníme životní prostředí

Ekologicky recyklujeme odpady bezodpadovou technologií. Soustředíme se na odpady, které jsou jinde jen těžko zpracovatelné, anebo které jsou jinde pouze likvidovány a nikoliv využívány. Odpad využíváme ze 100 % – veškerou vyprodukovanou energii i suroviny využíváme.

Vyrábíme bioplyn

ze kterého vyrábíme elektrickou energii, teplo a biometan. Teplo dodáváme do centrálního rozvodu obce Rapotín, elektrický proud a biometan dodáváme do distribuční soustavy.

Kompletní služby

Zajišťujeme svoz odpadu a poskytujeme velkoobjemové kontejnery, popelnice a nádoby pro shromažďování odpadu.
Zajišťujeme také svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném prostoru.

Pro vás je to odpad. Pro nás surovina, kterou 100% využíváme a vracíme zpátky do oběhu. ECR Rapotín je moderní energetické centrum recyklace bioodpadů v Rapotíně.

Více o oběhovém hospodářství na www.obehovehospodarstvi.cz

Příjem odpadů

V ECR Rapotín dokážeme recyklovat veškerý biologicky rozložitelný odpad, a to včetně obalů. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů (odpadová firma). Kompletní seznam zpracovávaných odpadů je ke stažení zde.

Přijímáme tyto odpady

  • Potraviny a suroviny nevhodné k další spotřebě
  • Jedlé tuky a oleje
  • Gastroodpady (školní, závodní jídelny, restaurace, kuchyňské odpady)
  • Vedlejší živočišné produkty 2. a 3. kategorie (VŽP)
  • Odpady z pekáren, cukráren, mlékáren a podobných provozů
  • Prošlé konzervy, tuky, oleje a jejich směsi (též obsah odlučovačů tuků)
  • Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)
  • Kaly

CENA

Cena za likvidaci odpadu bude stanovena na základě množství a vlastností předávaného odpadu. Konkrétní cena za likvidaci odpadu se stanovuje podle množství a druhu obalů, množství a druhu nezpracovatelných příměsí, obsahu nadměrných částí, obsahu sušiny, množství biologicky aktivních látek, nutnosti hygienizace atd.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu kontaktujte našeho obchodníka Víta Šmejkala telefonicky na čísle 777 085 169 nebo emailem na adrese v.smejkal@efg-rapotin.cz.

Příjem odpadů probíhá v pracovní dny (tj. od pondělí do pátku) od 07:00 do 15:00 hodin. Pro event. příjem mimo uvedené hodiny prosím kontaktujte telefonicky Víta Šmejkala na čísle 777 085 169.

Svoz a nádoby na odpad

Pokud nejste plně vybavení odpadovými nádobami, nabízíme vám zajištění svozu odpadu, poskytnutí nádob na sběr odpadu u vás a čištění nádob při výměně v našem zařízení v Rapotíně. Svoz kontejnerů, popelnic a nádob zajišťujeme na základě vašich potřeb pravidelně, či na vyžádání. Nabízíme vám poskytnutí velkoobjemových kontejnerů a popelnic. Jsme připraveni zajistit i svoz tekutých odpadů a VŽP v uzavřeném nákladním prostoru.

Ekologický goodwill

Nabízíme vám ekologickou a smysluplnou cestu odstranění odpadu v ECR Rapotín, která je plně v souladu s legislativou České republiky a EU.

Způsob zpracování odpadu v ECR Rapotín je technologicky nejvyspělejší a k životnímu prostředí nejšetrnější, který v ČR existuje. Využíváním našeho zařízení pro odstranění vašeho odpadu přispějete k ochraně ekologických hodnot, na které se v dnešní době právem klade velký důraz. I touto formou se pak můžete prezentovat a budovat tak dobré jméno vaší společnosti či značky.

ECR Rapotín

Screenshot 2020 01 22 at 15.03.22

Energetické centrum recyklace RAPOTÍN

Energetické centrum recyklace bioodpadů Rapotín (ECR Rapotín) je projektem společnosti Energy financial group, který vznikl za účelem ekologického odstranění a energetického a materiálového využití bioodpadů. Svojí technologií a parametry je v rámci České republiky zcela výjimečný, a to především díky možnosti zpracování široké škály odpadů včetně jejich obalů.

Stanice pracuje v kontinuálním mezofilním režimu (okolo 40 °C) a má povolení na zpracování 30 000 tun bioodpadu za rok, což odpovídá produkci cca. 5 000 000 Nm³ bioplynu a 23 000 tun organicko-minerálního hnojiva. Vzhledem k tomu, že jsou tyto produkty dále beze zbytku využívány, jedná se o zařízení s maximálním využitím zpracovávaného odpadu. Kromě materiálového využití hnojiva přispívá technologie anaerobní fermentace k ochraně životního prostředí především tím, že při likvidaci bioodpadu na rozdíl od kompostování a skládkování nevypouští do ovzduší metan, CO₂ a čpavkové výpary, které přispívají ke změnám klimatu.

Tyto skutečnosti nás jednoznačně řadí na úplný vrchol mezi technologiemi na využití bioodpadu.

Technologie

Zvolili jsme nejmodernější dosažitelnou technologii navrženou na klíč německým výrobcem na základě mnohaletých zkušeností provozu odpadářských a zemědělských bioplynových stanic především v Německu, Rakousku a Nizozemí.

Odpad je přijímán a dále zpracován ve dvou oddělených halách, podle druhu a kategorie daného odpadu. Kladivový separátor, který je schopen oddělit jakýkoliv obal od využitelné suroviny, si je schopný poradit jak s plasty, kovy, papíry či sklem, což zaručuje využitelnost jakéhokoliv bioodpadu, včetně prošlých konzerv či vadných, zabalených živočišných produktů. Vedlejší živočišné produkty (VŽP) kategorie II. a III. jsou hygienizovány ve dvou nerezových pasterech, které zajišťují likvidaci odpadu v souladu s legislativou, ale hlavně zahubení patogenních látek, což umožňuje digestát dále využít jako certifikované organicko-minerální hnojivo. Materiál je po hygienizaci homogenizován v hydrolýzní nádrži a poté je zpracován procesem anareobní fermentace ve dvou propojených nádržích, ze kterých je jímán bioplyn, který lze energeticky využít, nebo vyčistit na kvalitu biometanu, resp. zemního plynu. Energetické využití bioplynu zajišťuje kogenerační jednotka, ve které je plyn přeměněn na elektrickou a tepelnou energii. Tyto dvě komodity jsou využity pro samotný provoz zařízení. Přebytečným teplem je vytápěna část obce Rapotín, zatímco elektřina je dodána do elektrické sítě.

Jsme ohleduplní i k našemu bezprostřednímu okolí, a proto jsme všechny prostory vybavili automatickým systémem odsávání vzduchu, který je napojen na výkonný biofiltr a pračku vzduchu. Systém je aktivní 24 hodin denně a svůj výkon výrazně zvyšuje při každém otevření dveří. Díky tomu okolí nezatěžujeme nadměrným zápachem.

Samospráva

Zařízením Olomouckého kraje a zařízením obcí v Olomouckém kraji nabízíme naši dostatečnou volnou kapacitu zpracování GASTRO odpadu a BIO odpadu. Pro naplnění tohoto účelu jsme zajistili systém svozu odpadu ze sběrných míst, kterými pokrýváme celý Olomoucký kraj. Kompletní seznam zpracovávaných odpadů ke stažení zde. Jsme osobou oprávněnou k nakládání s odpady podle zákona o odpadech nebo podle zvláštních právních předpisů….je-li to pravda?!

GASTRO odpady vznikají v jídelnách, stravovnách, restauracích, ale také v domácnostech a v obchodních sítích. Tento druh odpadu má kód 20 01 08 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. Současná právní úprava zcela zakazuje zkrmování zvířaty a dále stanovuje, že odpady ze stravovacího systému nesmí být shromažďovány ani likvidovány společně s komunálním odpadem.

Pro uzavření smlouvy o likvidaci odpadu kontaktujte našeho obchodníka Víta Šmejkala telefonicky na čísle 777 085 169 nebo emailem na adrese v.smejkal@efg-rapotin.cz.

Naše vize

Naší vizí je čistá technologie podle principu oběhového hospodářství. Chceme vybudovat místo, které bude energeticky zcela nezávislé a kde bude možné ekologicky likvidovat a maximálně využívat široké spektrum odpadů. Místo, které jako první v České republice bude fungovat jako ukázka a reference nových směrů v materiálovém a energetickém využívání odpadů.

Pracujeme na zkvalitnění procesu anaerobní fermentace, na efektivnějším využití bioplynu a na nových technologiích, které umožní zpracovat nové druhy odpadu.

efg inzerat web

ČLEN SKUPINY: